Cập nhật ngày 25 tháng 07 năm 2018.

Vui lòng đọc Thỏa Thuận Sử Dụng (Thỏa Thuận) của chúng tôi khi bạn đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ theo dõi giá sản phẩm Cronfy (sau gọi là Cronfy hoặc chúng tôi). Thỏa Thuận này có thể được cập nhật để giúp Cronfy tốt hơn, hãy thường xuyên kiểm tra để cập nhật những thay đổi đó.

1. Lưu trữ dữ liệu tài khoản

Cronfy có quyền lưu trữ thông tin bạn cung cấp, ví dụ: họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, email... vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

2. Quyền từ chối người dùng

Cronfy có quyền từ chối người dùng có hành vi xấu, ví dụ: spam bình luận, sử dụng Cronfy để quảng cáo, tạo tài khoản hàng loạt... Hình phạt cho hành vi xấu là bị cấm truy cập ở những chức năng cụ thể một khoảng thời gian hoặc cấm truy cập vĩnh viễn.

3. Nghĩa vụ của Cronfy

- Cronfy có nghĩa vụ không chia sẻ thông tin người dùng cho bên thứ ba mà chưa có sự đồng ý của bạn.

- Cronfy giữ bí mật các sản phẩm bạn thêm vào danh sách theo dõi, không chia sẻ nếu chưa có sự đồng ý của bạn.

- Cronfy không gửi tin nhắn, thư điện tử spam vào địa chỉ email bạn cung cấp.

Cronfy có quyền thay đổi Điều khoản sử dụng tại thời điểm trong tương lai mà không cần báo trước.